Bezpłatne szkolenia unijne Szczecin Szkolenia lechaa consluting

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WNIOSKÓW O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
Lechaa Consulting Sp. z o.o.

ogłasza nabór
Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
oraz
Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Nowe perspektywy!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 30 stycznia 2014 r. do 12 lutego 2014 r. do godziny 17.00 osobiście w Biurze projektu „Nowe perspektywy!” w Szczecinie, ul. Tkacka 19/22 pok. 102, I piętro, lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Lechaa Consulting Sp. z o.o, Biuro projektu „Nowe perspektywy!”, ul. Tkacka 19/22 pok. 102, 70-556 Szczecin.
W przypadku wniosków nadsyłanych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu do siedziby Biura projektu.
Podstawą udzielenia wsparcia finansowego będzie Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości z kompletem załączników:
- oświadczeniem o numerze PESEL Uczestnika projektu;
- kopią dokumentu potwierdzającego ukończenie etapu doradczo-szkoleniowego w ramach projektu;
- biznesplanem na okres dwóch lat działalności przedsiębiorstwa (stanowiącym załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego);
- harmonogramem rzeczowo - finansowym (stanowiącym załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego);
- wszystkimi wymaganymi pozwoleniami związanymi z planowaną działalnością tj. pozwoleniem na budowę, na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części (jeśli dotyczy danej działalności);
- płytą CD zawierającą elektroniczną wersję biznesplanu i harmonogramu rzeczowo - finansowego, tożsame ze złożoną wersją papierową.
Równocześnie ze składaniem Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, Uczestnicy Projektu składają Wnioski o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami:
- oświadczeniem o numerze PESEL Uczestnika projektu ;
- oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających złożenie wniosku wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie/ Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis;
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311);
- oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych (o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych);
- płytą CD zawierającą elektroniczną wersję wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, tożsamą ze złożoną wersją papierową.

Beneficjent zachęca Uczestników projektu aplikujących o środki do skorzystania z instrukcji składania wniosków, dostępnej w zakładce Pobierz.

Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej przez pracowników Beneficjenta. Ocena merytoryczna będzie przeprowadzona przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej.
Szczegóły dotyczące zasad składania wniosków oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Nowe perspektywy!”, wraz ze wzorami niezbędnych dokumentów, dostępne są w zakładce Pobierz.
Wszelkie pytania lub wątpliwości w kwestii naboru wniosków, proszę kierować do Biura projektu pod nr telefonu tel/fax: (91) 812 13 65, 534 334 446 (w godzinach 9:00 - 17:00) lub na email: a.strzelecka@lechaa.pl

Projekt współfinansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rozumiem
WAŻNE: NA NASZYCH STRONACH STOSUJEMY PLIKI COOKIE. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, na co wyrażasz zgodę. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.