Bezpłatne szkolenia unijne Szczecin Szkolenia lechaa consluting

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKóW O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
Lechaa Consulting Sp. z o. o.
ogłasza nabór Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Nowe perspektywy!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 7 sierpnia 2014 r. do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 17.00 osobiście w Biurze projektu „Nowe perspektywy!” w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19 p. 205, w godzinach od 9:00 do 17:00 lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Lechaa Consulting Sp. z o.o, Biuro projektu „Nowe perspektywy!”, ul. Teofila Firlika 19 p. 205, 71-637 Szczecin.

W przypadku wniosków nadsyłanych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu do siedziby Biura projektu.
W celu ubiegania się o przedłużone wsparcie finansowe złożyć należy Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami:
a) kopię dokumenty zawierającego PESEL Uczestnika Projektu (lub oświadczenie o numerze PESEL);
b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających złożenie wniosku wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie/ Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis;
c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311);
d) oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych (o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych);
e) sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny – ostatni złożony przez Uczestnika PIT/CIT, w celu umożliwienia oceny finansowej Uczestnika projektu;
f) oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
g) oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków.

Beneficjent zachęca Uczestników projektu aplikujących o środki do skorzystania z instrukcji składania wniosków, dostępnej w zakładce Pobierz.
Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej przez pracowników Beneficjenta. Ocena merytoryczna będzie przeprowadzona przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej.
Szczegóły dotyczące zasad składania wniosków oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Nowe perspektywy!”, wraz ze wzorami niezbędnych dokumentów, dostępne są w zakładce Pobierz.
Wszelkie pytania lub wątpliwości w kwestii naboru wniosków, proszę kierować do Biura projektu pod nr telefonu tel/fax: 534 334 446 (w godzinach 9:00 – 17:00) lub na email: a.strzelecka@lechaa.pl

Projekt współfinansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rozumiem
WAŻNE: NA NASZYCH STRONACH STOSUJEMY PLIKI COOKIE. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, na co wyrażasz zgodę. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.